Referat af ordinær generalforsamling den 23. marts 2022 i Café Tybjerghus

 

Formanden, Johnny Sørvin, bød de fremmødte velkommen til den første  generalforsamling efter Corona og foreslog jævnfør dagsordenens

 

Pkt 1: Valg af dirigent, Ole Svejstrup til at styre generalforsamlingen sikkert gennem aftenen. 

Som sin første gerning konstaterede dirigenten generalforsamlingen lovligt indvarslet ifølge vedtægterne, hvorefter ordet blev givet tilbage til formanden for supplement til bestyrelsens skriftlige beretning.

 

Pkt. 2: Formandens supplement til beretningen.

 

Siden årsskiftet har der været tre henvendelser vedr. LER (ledningsregistreringssystem), hvor man skal henvende sig, når man ønsker at grave i nærheden af vores vandledninger, og Thvilum har besvaret inden for 20 minutter, som loven foreskriver. Der har været tre anmodninger vedr. tilslutning til vandværket. Vi har oplyst prisen til den ene kommende interessent, mens den anden skal ansøge om tilladelse hos et nabovandværk, da ejendommen ligger uden for vort forsyningsområde.

Der har ikke været driftsudfald i første halvår 2022, men skulle det ske, er vi klar til at genoprette forsyningen meget hurtigt enten ved at koble om til NK Vand eller starte vores generator.

Den nyeste vandanalyse viste en lille overskridelse på parameter Nitrit på 0,011 mod normalt 0,006. Fejlen er rettet ved servicebesøg den 17. 03-2022, og der er skruet op for iltningen.

Vandværket har fået udarbejdet en ny analyseplan, der er helt opdateret i forhold til screening af pesticider og fire nye er tilføjet.

 

Jeg starter med et tilbageblik.

I dag er det fyrre år siden, jeg blev indvalgt i vandværkets bestyrelse, og det var brave folk, der arbejdede hårdt for at forsyne Tybjerglille Bakker med friskt og godt drikkevand. Jeg kom hurtigt i vælten, da jeg blev valgt som formand i 1986. Den første store opgave kom, da Tjernobyl ulykken var en realitet. Atomulykken i Tjernobyl indtraf lørdag den 26. april kl. 01:23 på Tjernobyl-atomkraftværket i Ukraine i det daværende Sovjetunionen.

 

 Eksplosionen sendte en sky af radioaktivt cæsium 137 materiale ud i atmosfæren, og vi lå måske i vindretningen. Alle udluftningshuller i vandværket skulle lukkes, og der skulle hurtigt findes alternative muligheder for udpumpning af drikkevand. Der blev drøftet muligheden for at sende råvand direkte ud til forbrugerne uden beluftning. Heldigvis vendte vinden, og udslippet blæste ind over det nordlige Sverige og Finland, så vi var reddet for denne gang.

I dag har vi lukkede filtre med mulighed for hurtigt at montere atomfiltre, og vi kan med egen elforsyning levere god vandkvalitet under alle forhold.

Dette er blot til behagelig orientering og eventuelt beroligelse.

Min vision har altid været, at jeg en dag kan aflevere et godt og velfungerende vandværk, og det er med gode bestyrelsesmedlemmers opbakning lykkedes. Uden en god bestyrelse kan man ikke få det hele til at fungere. En meget vigtig faktor er en god økonomistyring og viden om vandsektorens muligheder. Selv efter forureningen 1999 fik vores regnskabsfører og tidligere kasserer Niels Kragholm hurtigt styr på økonomien. Jeg er Niels meget taknemmelig for hans altid grundige regnskabsføring, der har sikret, at vi altid havde indsigt i vandværkets finansielle status og lånemuligheder. Niels har udarbejdet de regnskaber, vi har præsenteret i Sognebladets martsudgave og de mere komplicerede, vi skal aflevere til Natur & Vand Næstved Kommune.

Jerg vil hermed takke bestyrelserne for opbakningen i mit virke som formand, og også tak for at I har troet på mig i de vanskelige situationer, vi har gennemlevet i de forgangne årtier.

BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder)

Ja det er den næste store opgave miljøministeriet har til alle vandværker i Danmark, og vi skal have en frivillig aftale på plads inden den1. januar 2023. Elo Andersen og jeg var i går inviteret til et seminar hos Næstved Kommune vedr. BNBO, og det drejer sig her om beskyttelsen af vore boringsnære områder. Hvis vi indgår aftaler om enten leje eller køb, så skal vi betale for det hele. Dvs. lejer vi jorden, skal vi stå for kontrollen vedr. brug af pesticider og andet. Køber vi skal vi sørge for at SKAT kan godkende salget, så lodsejeren slipper for skatter og afgifter, ellers stiger prisen. Dette gøres ved at foreholde lodsejeren, at en ekspropriation kan komme på tale. I givet fald skal vi selvfølgelig afholde alle omkostninger til tinglysning etc.

Det hele skal være afsluttet senest 1/1‐23, og vi kan da lige orientere om, at der både er trusler om bøde og fængsel, såfremt aftalerne ikke er på plads. Af de orienteringsmøder jeg har deltaget i, har det helt klart fremgået: vi skal bare blive færdige til tiden. Udover juridisk hjælp er der jo betaling af erstatningen til lodsejerenerne, som vi er tvunget til at fordele på alle forbrugerne.

Jeg har lovet at stoppe her, da det måske bliver lidt for langhåret at gå i yderligere detaljer omkring BNBO.

Så vidt formandens supplement, der sammen med beretningen blev godkendt.

 

 

 

Pkt. 3: Regnskabet

Under punktet blev regnskaberne for 2019 og 2020 formelt godkendt af generalforsamlingen, hvilket på grund af de foregående års aflysninger ikke havde været muligt.

Det aktuelle regnskab for 2021 (offentliggjort i Sognebladet) blev herefter gennemgået i hovedtallene med et overskud før afskrivninger på kr. 93.514,91.

Da bestyrelsen har besluttet at afskrive med kr. 158.000 i overensstemmelse med Budget ´21, bliver årets resultat således -64.485,09

Regnskabet godkendt.

 

Pkt. 4: Budget 2022

I tilknytning til regnskabet blev budget 2022 gennemgået. Budgettet er med uændrede takster.

Budget og takstblad godkendt.

 

Pkt. 5: Valg til bestyrelsen

På valg var: Johnny Sørvin, Jan Jensen og Elo Andersen, der alle modtog genvalg.

 

Pkt. 6:Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg var Steen Sepstrup, der modtog genvalg.

 

Pkt. 7: Valg af revisor

På valg var Susanne Witt Andersen, der modtog genvalg.

 

Pkt. 8: Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet til behandling.

 

Pkt. 9: Eventuelt

Under punktet benyttede bestyrelsen og generalforsamlingen lejligheden til at hylde formanden, Johnny Sørvin, i anledning af dennes 40-års jubilæum med disse ord:

 

Kære Johnny!

Lad det være sagt med det samme: Uden din utrættelige indsats ville Tybjerglille Bakker Vandværk ikke have bestået som privat vandværk i så mange år.

Din viden om vand og vandværket, din kompromisløse ansvarlighed og dedikation til opgaven har gennem alle årene været imponerende og aftvinger beundringsværdig og dyb respekt fra alle os, der har haft den store glæde og fornøjelse at være tæt på dig og arbejdet sammen med dig i bestyrelsen.

Altid er du klar til at rykke ud på alle tider af døgnet for at håndtere problemer på værket eller på ledningsnettet eller for at bistå vores tekniske leverandører, OGSÅ OM NATTEN!

 

 

Så meget desto mere er vores respekt for din indsats i erkendelsen af, at det med årene er blevet mere og mere bøvlet og besværligt at finde lysten og motivationen til frivilligt og ulønnet arbejde i et lille privat vandværk i takt med, at de administrative pligter og krav, der stilles fra lovgiverne, er blevet stadigt mere omfattende og krævende.

At sikre os alle rent drikkevand har altid været målet for din indsats, og du har altid gjort, hvad DU kunne for at optimere drikkevandskvaliteten ved at dreje på nogle håndtag. Du havde fortjent, at samtlige forbrugere i vores forsyningsområde ville være stede her i aften for at hylde dig og takke dig for din indsats og dit kæmpe arbejde gennem årene. Det har du fortjent.

TAK til dig fra os alle, kære formand, og hermed et kæmpestort

                                       

                                   Til lykke med dit 40-års jubilæum

 

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen 2022 for afsluttet.

 

 

 

 

Elo Andersen                                                                              Ole Svejstrup

Referent                                                                                       Dirigent

 

 

 

 

 

 

 


Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen 2021 aflyses på grund af forsamlingsrestriktionerne

Kære Forbrugere!

Ja, så må vi desværre også i år med beklagelse meddele, at vandværkets bestyrelse har besluttet, at den udsatte generalforsamling hermed endeligt aflyses, da der ikke er tegn på, at forsamlingsrestriktionerne lempes indenfor en overskuelig tidshorisont. At indkalde til generalforsamling uden vished om, hvornår den vil kunne afvikles, giver efter bestyrelsens bedste overbevisning ingen mening. Derfor må I alle i år igen tage til takke med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet her i bladet, som vi i øvrigt altid har praktiseret.

Vandværkets drift og statusJJC

Det er en glæde igen i år at kunne meddele, at værket kører upåklageligt, og at det utrætteligt leverer rent og velsmagende drikkevand til vandhanerne. Men det skal da også i den forbindelse nævnes, at der bliver ”nurset”, passet og plejet omkring alle de funktioner, der er en forudsætning for, at det hele fungerer til alles tilfredshed. Der har dog i det forgangne år været nogle irriterende brud på ældre rørføringer til stikledninger, men som heldigvis ikke har medført længevarende afbrydelser af vandforsyningen.

Værkets 18 år gamle energislugende afgangspumper er blevet erstattet af nye energibesparende pumper, der har bevirket, at vi nu har nået et længe erklæret mål, hvor 1 kw/t effekt pumper 1 m3 vand ud til forbrugerne. Som sagt er målet nået med de nye pumper, der har bragt energifaktoren ned på 0,92, hvilket er en reducering i forhold til 2019 på 0,36 kw/t pr. m3 vand.

Af tiltag til vandværksbygningens forskønnelse skal nævnes, at den gamle hoveddør, der var nedslidt og utæt, er blev udskiftet og erstattet af en ny.

Nævnes skal det også, at den elektroniske overvågning af vandværket og dets funktioner er blev optimeret i årets løb, således at der straks kan iværksættes tiltag om nødvendigt.

Specielt for forbrugerne i Gl. Tybjerglille skal det oplyses, at reguleringsventilen er indkøbt, men at der er ventetid på montør.

 

Årsforbrug 2020

Til forsyningsområdets 218 husstande er der i 2020 udpumpet 22.617 m3 vand samt 1.784 m3 vand, der er solgt til NK Forsyning og med et samlet effektforbrug på 22.392 kw/t. Vandforbruget er en stigning på ca. 4.000 m3 i forhold til 2019, mens effektforbruget udgør et fald på 1.689 kw/t

ØkonomiJJC

Årets resultat er igen mere end tilfredsstillende til trods for, at nogle udgiftsposter afviger fra Budget 2020, hvilket har medført en forøgelse af driftsudgifterne i forhold til Budget 2020 på ca. 70.000 kr. Det er reparation og vedligeholdelse samt udgifter til vandanalyse, der er stukket en smule af. Begge er grundet omstændigheder, som vi ikke er herrer over. På positivsiden skal det nævnes, at indtægterne er ca. 30.000 kr. over budget 2020, ligesom administrationsudgifterne er væsentligt under budgettet.

Årets resultat før afskrivninger udgør 129.487,51 kr. Bestyrelsen har valgt at afskrive 158.000 kr. i overensstemmelse med Budget 2020, hvilket medfører et resultat efter afskrivninger på kr. -28.512,49.

Om nøgletallene i øvrigt henvises til det offentliggjorte regnskab her i bladet.

Faste og variable vandtakster vil være uændret i 2021.

 

VandkvalitetJJJCC

Vi har pligt til en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten. Og det gør vi med glæde og tilfredshed vel vidende, at rent drikkevand efterhånden ikke længere er en selvfølge. Vi er meget taknemmelige for, at vores lille vandværk stadig kan producere vel nok noget af landets reneste og mest velsmagende drikkevand.

Vi foretager screeninger sideløbende med de lovpligtige udtagelser af prøver til analyse, og i løbet af 2020/21 er der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgifter, ætser, irriterer, giver kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundheden. Det er vand og kun vand, der bliver tappet fra vandhanen.

Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vigtige mineraler og salte, der giver vandet den smag, som vi alle sætter så stor pris på.

Husk at rent drikkevand er en (næsten) gratis investering i din livsglæde.

 

 

BNBO  -  BoringsNære BeskyttelsesOmråder

Ovennævnte er sandsynligvis ikke et begreb, som flertallet vil kunne nikke genkendende til, men der er i korthed tale om en tillægsaftale fra 2019 vedtaget af Aftaleparterne til Pesticidstrategi 2017-21, der pålægger kommunerne at gennemgå alle områder omkring vandboringer (BNBO) inden udgangen af 2022 for at vurdere behovet for indsatser for at reducere pesticidforurening af drikkevandet. Så langt, så godt!

Uanset landbrugets påpasselighed med anvendelse af pesticider er det efterhånden et veldokumenteret faktum, at stadig flere vandværker ser sig nødsaget til at behandle drikkevandet, inden det sendes ud til forbrugerne. Noget, vi for bare få år tilbage ville have anset som utænkeligt.

Men så er det jo dejligt, at vi har et Folketing, der kan stoppe forureningen af vores drikkevand ved at indføre pesticidfri zoner omkring vandboringerne. Problemet er bare, at forargelsen får frit løb, når samme politikere bestemmer, at landbrugerne skal kompenseres (have erstatning) for IKKE at forurene drikkevandet. Det er det faktum, som alle vandværker nu bliver mødt med: Erstatningskrav i den høje ende! Og det er altså vandværkerne (forbrugerne), der skal betale regningen. Modellen for kompensation er endnu ikke bestemt.

Enten har vore folkevalgte i Tinget snorksovet i timen, eller også har de ikke anet, hvad afstemningen gik ud på. Absurd tanke, at landbrugerne skal kompenseres for deres moralske forpligtelse til bevarelse af folkesundheden. Men hensynet til høstudbyttet vejer tilsyneladende tungere end det fælles ansvar vi alle har for bevarelsen af vores rene drikkevand og fælles fremtid.

Lad det være sagt med det samme; vi har ingen intentioner om at lægge landbrugserhvervet for had eller pege fingre, Men vi vil samtidig forbeholde os ret til at ytre vores mening og holdninger og informere vores forbrugere om, at der på et givet tidspunkt og på et urimeligt grundlag bliver en regning, der skal betales.

Vi er fuldt ud bevidste om, at landbruget gennem eksporten er én af grundpillerne i den danske velfærdsstat, men vi frygter samtidig, at prisen, som vi alle risikerer at skulle betale for landbrugets anvendelse af pesticider for at fremme succes og bidrage til velfærdssamfundet, i værste fald kan ende med at blive ubetalelig. Og så er det ligesom for sent!

 

Med dette vil Bestyrelsen ønske alle vores forbrugere et rigtigt godt forår og sommer og med et inderligt ønske om en snarlig tilbagevenden til normale tilstande.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk I/S


Årsberetning

Vandværkets beretning for året 2019

Bestyrelsens beretning

 

Kære Forbrugere

Hermed den årlige beretning fra Vandværket, men først en lille nyhed J  

Som I måske har bemærket (ellers opdager I det på et tidspunkt, når I læser Sognebladet), har tre af foreningerne i byen besluttet at afholde ”fælles generalforsamling” den 25. marts 2020 ud fra den betragtning, at det stort set er den samme trofaste skare, der møder op til generalforsamlingerne, ligesom sammensætningen i bestyrelserne for en dels vedkommende er de samme ansigter. Så hvorfor i grunden gøre tingene mere besværlige, end de behøver at være, når man i stedet for at afse tid tre aftener kan nøjes med en enkelt aften, hvor det hele er samlet under én hat!

Der er naturligvis tale om et forsøg, hvor de tre bestyrelser: Landsbyforeningen, Lokalrådet og Vandværket vil afprøve ideen, idet vi håber, at en anderledes måde at afvikle de tre generalforsamlinger på forhåbentlig kan medvirke til et større fremmøde og gerne lidt mere dynamik.

Generalforsamlingerne starter derfor kl. 1800 med Landsbyforeningen og Lokalrådet, hvorefter vandværket afrunder med mødestart kl. 1900. Vi håber, at så mange, som muligt vil slutte op om ideen og arrangementet, der er en glimrende mulighed for på en og samme aften at høre, hvad der sker af stort og småt i foreningerne og lokalsamfundet.

Der vil naturligvis være indlagt ”kunstpauser” mellem generalforsamlingerne, og som anført i Indkaldelsen fra Vandværket, afsluttes med et par stykker smørrebrød og drikkelse, når møderækken er overstået.

Og så haster vi videre til det egentlige: Beretningen. Ikke at der er sket så forfærdeligt meget i 2019, der i det store og hele kan sammenlignes med 2018, hvor der heller ikke skete alverden. Men hvor er det da egentlig dejligt, at vi er forskånet for modgang og tekniske udfordringer, og at vi dermed ikke har så forfærdeligt meget at fortælle om. I hvert fald ikke noget dårligt. Så vi gentager successen fra sidste år og bringer en ultrakort beretning, der kun indeholder gode, glædelige og yderst tilfredsstillende resultater målt på samtlige parametre.

Som sædvanligt lægger vi ud med:

Værkets drift JJJC

som vi har givet en smiley mere, end sidste år. Værket bliver passet, plejet, overvåget og ”nurset” af vores dedikerede formand, der er parat til at ”rykke ud” 24/7, når en alarm eller en uregelmæssighed tikker ind. Resultatet af denne indsats udebliver ikke, da værket ikke en eneste gang i løbet af 2019 har været ramt af tekniske problemer og dermed afbrydelse af vandforsyningen. Det eneste vi ikke kan gardere os imod eller gøre noget ved, er lynnedslag. Ingen strøm, ingen pumpende pumper. Indrømmet, at bestyrelsen har overvejet at sende en venlig men bestemt henstilling til ”de højere magter” om, så vidt det overhovedet er muligt at holde torden- og andet uvejr på behørig afstand af vandværkets matrikel. Skulle denne henstilling mod forventning blive siddet overhørig, så har vi da heldigvis både vores ringforbindelse til Hjelmsølilleværket og i yderste konsekvens vores nødstrømsgenerator. I 2019 oplevede vi således i alt 4 lynnedslag med kortvarig afbrydelse af vandforsyningen: 6/6, 15/6, og to gange den 27/8. Lyn er ikke helt i orden!

Et af bestyrelsens erklærede mål er at være på ”teknologisk forkant” med hensyn til vandværkets teknik, materiel og boringer, således at utilsigtede driftsstop på grund af materiel nedslidning undgås. I det sædvanlige supplement til Beretningen, vil formanden på generalforsamlingen redegøre for de tiltag, der påtænkes iværksat i 2020.

Årsforbrug 2019

Til forsyningsområdets 216 husstande er der i 2019 udpumpet 18.776 m3 vand med et effektforbrug på 24.081 kW/t. Forbruget er et fald på 1.400 m3 i forhold til 2018, men en stigning i effektforbruget på 3.400 kW/t, hvilket således betyder, at 1 m3 udpumpet vand kræver 1,28 kW/T energi. Det er vores målsætning at reducere effektforbruget yderligere og gerne til 1:1. Vi er ved at være tæt på dette mål.

Økonomi JJJC

Årets resultat er meget tilfredsstillende. Resultatet før afskrivninger udgør       kr. 164.859,98, hvilket er godt kr. 5.000 mere end budgetteret. Bestyrelsen har valgt at afskrive kr. 158.000, hvorefter årets resultat udgør kr. 6.859,98. Der henvises i øvrigt til nøgletallene i regnskabet, der vanen tro bringes i Sognebladet sammen med Indkaldelse og Beretning. Faste og variable vandtakster vil være uændrede for 2020.

 

VandkvalitetJJJCC

Vi har pligt til en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten, og det gør vi med glæde.

Vi foretager screeninger sideløbende med de lovpligtige udtagelse af prøver til analyse, og i løbet af 2019 er der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgifter, ætser, irriterer, giver kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundheden. Det er vand og kun vand, der bliver tappet fra vandhanen.

Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vigtige mineraler, der giver vandet den smag, som vi alle sætter så stor pris på.

Husk at drikkevand er en (næsten) gratis investering i dit helbred.

 

Vi er så småt ved at nå vejs ende i årets beretning, og vil lige afslutte med et par gode råd.

Selv om vi har fået fjernaflæste målere, opfordres I stadig til selv at aflæse måleren med jævne mellemrum. Dels for at følge forbruget, og dels for at opdage eventuelle brud på jeres installationer inden det udvikler sig til et økonomisk mareridt.

Vinteren er usædvanligt mild i skrivende stund. Men vi er stadig kun i begyndelsen af februar måned og derfor stadig med risiko for frost og sprængning af udendørs vandinstallationer, der ikke er frostsikret. Blot til behagelig orientering.

Vel mødt på Generalforsamlingen 2020.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk