Bestyrelsens beretning

Generalforsamlingen 2021 aflyses på grund af forsamlingsrestriktionerne

Kære Forbrugere!

Ja, så må vi desværre også i år med beklagelse meddele, at vandværkets bestyrelse har besluttet, at den udsatte generalforsamling hermed endeligt aflyses, da der ikke er tegn på, at forsamlingsrestriktionerne lempes indenfor en overskuelig tidshorisont. At indkalde til generalforsamling uden vished om, hvornår den vil kunne afvikles, giver efter bestyrelsens bedste overbevisning ingen mening. Derfor må I alle i år igen tage til takke med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet her i bladet, som vi i øvrigt altid har praktiseret.

Vandværkets drift og statusJJC

Det er en glæde igen i år at kunne meddele, at værket kører upåklageligt, og at det utrætteligt leverer rent og velsmagende drikkevand til vandhanerne. Men det skal da også i den forbindelse nævnes, at der bliver ”nurset”, passet og plejet omkring alle de funktioner, der er en forudsætning for, at det hele fungerer til alles tilfredshed. Der har dog i det forgangne år været nogle irriterende brud på ældre rørføringer til stikledninger, men som heldigvis ikke har medført længevarende afbrydelser af vandforsyningen.

Værkets 18 år gamle energislugende afgangspumper er blevet erstattet af nye energibesparende pumper, der har bevirket, at vi nu har nået et længe erklæret mål, hvor 1 kw/t effekt pumper 1 m3 vand ud til forbrugerne. Som sagt er målet nået med de nye pumper, der har bragt energifaktoren ned på 0,92, hvilket er en reducering i forhold til 2019 på 0,36 kw/t pr. m3 vand.

Af tiltag til vandværksbygningens forskønnelse skal nævnes, at den gamle hoveddør, der var nedslidt og utæt, er blev udskiftet og erstattet af en ny.

Nævnes skal det også, at den elektroniske overvågning af vandværket og dets funktioner er blev optimeret i årets løb, således at der straks kan iværksættes tiltag om nødvendigt.

Specielt for forbrugerne i Gl. Tybjerglille skal det oplyses, at reguleringsventilen er indkøbt, men at der er ventetid på montør.

 

Årsforbrug 2020

Til forsyningsområdets 218 husstande er der i 2020 udpumpet 22.617 m3 vand samt 1.784 m3 vand, der er solgt til NK Forsyning og med et samlet effektforbrug på 22.392 kw/t. Vandforbruget er en stigning på ca. 4.000 m3 i forhold til 2019, mens effektforbruget udgør et fald på 1.689 kw/t

ØkonomiJJC

Årets resultat er igen mere end tilfredsstillende til trods for, at nogle udgiftsposter afviger fra Budget 2020, hvilket har medført en forøgelse af driftsudgifterne i forhold til Budget 2020 på ca. 70.000 kr. Det er reparation og vedligeholdelse samt udgifter til vandanalyse, der er stukket en smule af. Begge er grundet omstændigheder, som vi ikke er herrer over. På positivsiden skal det nævnes, at indtægterne er ca. 30.000 kr. over budget 2020, ligesom administrationsudgifterne er væsentligt under budgettet.

Årets resultat før afskrivninger udgør 129.487,51 kr. Bestyrelsen har valgt at afskrive 158.000 kr. i overensstemmelse med Budget 2020, hvilket medfører et resultat efter afskrivninger på kr. -28.512,49.

Om nøgletallene i øvrigt henvises til det offentliggjorte regnskab her i bladet.

Faste og variable vandtakster vil være uændret i 2021.

 

VandkvalitetJJJCC

Vi har pligt til en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten. Og det gør vi med glæde og tilfredshed vel vidende, at rent drikkevand efterhånden ikke længere er en selvfølge. Vi er meget taknemmelige for, at vores lille vandværk stadig kan producere vel nok noget af landets reneste og mest velsmagende drikkevand.

Vi foretager screeninger sideløbende med de lovpligtige udtagelser af prøver til analyse, og i løbet af 2020/21 er der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgifter, ætser, irriterer, giver kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundheden. Det er vand og kun vand, der bliver tappet fra vandhanen.

Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vigtige mineraler og salte, der giver vandet den smag, som vi alle sætter så stor pris på.

Husk at rent drikkevand er en (næsten) gratis investering i din livsglæde.

 

 

BNBO  -  BoringsNære BeskyttelsesOmråder

Ovennævnte er sandsynligvis ikke et begreb, som flertallet vil kunne nikke genkendende til, men der er i korthed tale om en tillægsaftale fra 2019 vedtaget af Aftaleparterne til Pesticidstrategi 2017-21, der pålægger kommunerne at gennemgå alle områder omkring vandboringer (BNBO) inden udgangen af 2022 for at vurdere behovet for indsatser for at reducere pesticidforurening af drikkevandet. Så langt, så godt!

Uanset landbrugets påpasselighed med anvendelse af pesticider er det efterhånden et veldokumenteret faktum, at stadig flere vandværker ser sig nødsaget til at behandle drikkevandet, inden det sendes ud til forbrugerne. Noget, vi for bare få år tilbage ville have anset som utænkeligt.

Men så er det jo dejligt, at vi har et Folketing, der kan stoppe forureningen af vores drikkevand ved at indføre pesticidfri zoner omkring vandboringerne. Problemet er bare, at forargelsen får frit løb, når samme politikere bestemmer, at landbrugerne skal kompenseres (have erstatning) for IKKE at forurene drikkevandet. Det er det faktum, som alle vandværker nu bliver mødt med: Erstatningskrav i den høje ende! Og det er altså vandværkerne (forbrugerne), der skal betale regningen. Modellen for kompensation er endnu ikke bestemt.

Enten har vore folkevalgte i Tinget snorksovet i timen, eller også har de ikke anet, hvad afstemningen gik ud på. Absurd tanke, at landbrugerne skal kompenseres for deres moralske forpligtelse til bevarelse af folkesundheden. Men hensynet til høstudbyttet vejer tilsyneladende tungere end det fælles ansvar vi alle har for bevarelsen af vores rene drikkevand og fælles fremtid.

Lad det være sagt med det samme; vi har ingen intentioner om at lægge landbrugserhvervet for had eller pege fingre, Men vi vil samtidig forbeholde os ret til at ytre vores mening og holdninger og informere vores forbrugere om, at der på et givet tidspunkt og på et urimeligt grundlag bliver en regning, der skal betales.

Vi er fuldt ud bevidste om, at landbruget gennem eksporten er én af grundpillerne i den danske velfærdsstat, men vi frygter samtidig, at prisen, som vi alle risikerer at skulle betale for landbrugets anvendelse af pesticider for at fremme succes og bidrage til velfærdssamfundet, i værste fald kan ende med at blive ubetalelig. Og så er det ligesom for sent!

 

Med dette vil Bestyrelsen ønske alle vores forbrugere et rigtigt godt forår og sommer og med et inderligt ønske om en snarlig tilbagevenden til normale tilstande.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, Tybjerglille Bakker Vandværk I/S


Årsberetning

Vandværkets beretning for året 2019

Bestyrelsens beretning

 

Kære Forbrugere

Hermed den årlige beretning fra Vandværket, men først en lille nyhed J  

Som I måske har bemærket (ellers opdager I det på et tidspunkt, når I læser Sognebladet), har tre af foreningerne i byen besluttet at afholde ”fælles generalforsamling” den 25. marts 2020 ud fra den betragtning, at det stort set er den samme trofaste skare, der møder op til generalforsamlingerne, ligesom sammensætningen i bestyrelserne for en dels vedkommende er de samme ansigter. Så hvorfor i grunden gøre tingene mere besværlige, end de behøver at være, når man i stedet for at afse tid tre aftener kan nøjes med en enkelt aften, hvor det hele er samlet under én hat!

Der er naturligvis tale om et forsøg, hvor de tre bestyrelser: Landsbyforeningen, Lokalrådet og Vandværket vil afprøve ideen, idet vi håber, at en anderledes måde at afvikle de tre generalforsamlinger på forhåbentlig kan medvirke til et større fremmøde og gerne lidt mere dynamik.

Generalforsamlingerne starter derfor kl. 1800 med Landsbyforeningen og Lokalrådet, hvorefter vandværket afrunder med mødestart kl. 1900. Vi håber, at så mange, som muligt vil slutte op om ideen og arrangementet, der er en glimrende mulighed for på en og samme aften at høre, hvad der sker af stort og småt i foreningerne og lokalsamfundet.

Der vil naturligvis være indlagt ”kunstpauser” mellem generalforsamlingerne, og som anført i Indkaldelsen fra Vandværket, afsluttes med et par stykker smørrebrød og drikkelse, når møderækken er overstået.

Og så haster vi videre til det egentlige: Beretningen. Ikke at der er sket så forfærdeligt meget i 2019, der i det store og hele kan sammenlignes med 2018, hvor der heller ikke skete alverden. Men hvor er det da egentlig dejligt, at vi er forskånet for modgang og tekniske udfordringer, og at vi dermed ikke har så forfærdeligt meget at fortælle om. I hvert fald ikke noget dårligt. Så vi gentager successen fra sidste år og bringer en ultrakort beretning, der kun indeholder gode, glædelige og yderst tilfredsstillende resultater målt på samtlige parametre.

Som sædvanligt lægger vi ud med:

Værkets drift JJJC

som vi har givet en smiley mere, end sidste år. Værket bliver passet, plejet, overvåget og ”nurset” af vores dedikerede formand, der er parat til at ”rykke ud” 24/7, når en alarm eller en uregelmæssighed tikker ind. Resultatet af denne indsats udebliver ikke, da værket ikke en eneste gang i løbet af 2019 har været ramt af tekniske problemer og dermed afbrydelse af vandforsyningen. Det eneste vi ikke kan gardere os imod eller gøre noget ved, er lynnedslag. Ingen strøm, ingen pumpende pumper. Indrømmet, at bestyrelsen har overvejet at sende en venlig men bestemt henstilling til ”de højere magter” om, så vidt det overhovedet er muligt at holde torden- og andet uvejr på behørig afstand af vandværkets matrikel. Skulle denne henstilling mod forventning blive siddet overhørig, så har vi da heldigvis både vores ringforbindelse til Hjelmsølilleværket og i yderste konsekvens vores nødstrømsgenerator. I 2019 oplevede vi således i alt 4 lynnedslag med kortvarig afbrydelse af vandforsyningen: 6/6, 15/6, og to gange den 27/8. Lyn er ikke helt i orden!

Et af bestyrelsens erklærede mål er at være på ”teknologisk forkant” med hensyn til vandværkets teknik, materiel og boringer, således at utilsigtede driftsstop på grund af materiel nedslidning undgås. I det sædvanlige supplement til Beretningen, vil formanden på generalforsamlingen redegøre for de tiltag, der påtænkes iværksat i 2020.

Årsforbrug 2019

Til forsyningsområdets 216 husstande er der i 2019 udpumpet 18.776 m3 vand med et effektforbrug på 24.081 kW/t. Forbruget er et fald på 1.400 m3 i forhold til 2018, men en stigning i effektforbruget på 3.400 kW/t, hvilket således betyder, at 1 m3 udpumpet vand kræver 1,28 kW/T energi. Det er vores målsætning at reducere effektforbruget yderligere og gerne til 1:1. Vi er ved at være tæt på dette mål.

Økonomi JJJC

Årets resultat er meget tilfredsstillende. Resultatet før afskrivninger udgør       kr. 164.859,98, hvilket er godt kr. 5.000 mere end budgetteret. Bestyrelsen har valgt at afskrive kr. 158.000, hvorefter årets resultat udgør kr. 6.859,98. Der henvises i øvrigt til nøgletallene i regnskabet, der vanen tro bringes i Sognebladet sammen med Indkaldelse og Beretning. Faste og variable vandtakster vil være uændrede for 2020.

 

VandkvalitetJJJCC

Vi har pligt til en gang om året at informere om drikkevandskvaliteten, og det gør vi med glæde.

Vi foretager screeninger sideløbende med de lovpligtige udtagelse af prøver til analyse, og i løbet af 2019 er der intet målbart fundet i vores vandprøver, der smager grimt, lugter grimt, forgifter, ætser, irriterer, giver kløe eller udslæt eller som på nogen anden måde er en trussel mod folkesundheden. Det er vand og kun vand, der bliver tappet fra vandhanen.

Vandets hårdhed er ”16”, middelhårdt, og har en harmonisk sammensætning af vigtige mineraler, der giver vandet den smag, som vi alle sætter så stor pris på.

Husk at drikkevand er en (næsten) gratis investering i dit helbred.

 

Vi er så småt ved at nå vejs ende i årets beretning, og vil lige afslutte med et par gode råd.

Selv om vi har fået fjernaflæste målere, opfordres I stadig til selv at aflæse måleren med jævne mellemrum. Dels for at følge forbruget, og dels for at opdage eventuelle brud på jeres installationer inden det udvikler sig til et økonomisk mareridt.

Vinteren er usædvanligt mild i skrivende stund. Men vi er stadig kun i begyndelsen af februar måned og derfor stadig med risiko for frost og sprængning af udendørs vandinstallationer, der ikke er frostsikret. Blot til behagelig orientering.

Vel mødt på Generalforsamlingen 2020.

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

I/S Tybjerglille Bakker Vandværk